REGULAMIN PLATFORMY „E-MULTISPORT”

REGULAMIN PLATFORMY „E-MULTISPORT” obowiązujący od 21.12.2020 r.


§ 1
Postanowienia Wstępne


1. Niniejszy regulamin określa:
1) ogólne warunki uczestnictwa w Programie MultiSport oraz w Programie MultiLife, zasady oraz sposób zamawiania Produktów lub współfinansowania kosztów dostępu do Programów/Produktów w ramach Programu za pośrednictwem Platformy, prowadzonych przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie;
2) zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną polegających na utrzymaniu Konta.
Zasady korzystania z Karty MultiSport opisane są w Regulaminie Korzystania z Kart MultiSport dostępnym pod adresem www.emultisport.pl/content/terms_regulamin_karty_MS, zaś z Produktu MultiLife są opisane w Regulaminie Korzystania z Produktu MultiLife dostępnym pod adresem www.emultisport.pl/content/terms_regulamin_produktu_ML (treść dostępna pod linkiem będzie dostępna z dniem wejscia regulaminu w życie)
2. Każdy nieodpłatnie może zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu każdy może drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach.
3. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie
i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML). Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.emultisport.pl. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika Platformy, Operator prześle Użytkownikowi Platformy treść Regulaminu w postaci elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika Platformy adres poczty elektronicznej.
4. Korzystanie z Platformy i zamawianie Produktu jest dobrowolne i możliwe wyłącznie dla osób, które takie uprawnienie posiadają na podstawie Umowy Podstawowej.


§ 2
Definicje


1. Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:
1) Agent Rozliczeniowy – oznacza podmiot obsługujący proces Płatności.
2) Dezaktywacja Konta – oznacza czynność, do dokonania której uprawniony jest Operator
w przypadkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, stanowiąca jednocześnie wygaśnięcie Umowy o Prowadzenie Konta, polegającą na usunięciu danych Użytkownika Platformy podanych podczas Rejestracji (usunięcie Konta), w wyniku której określony Użytkownik Platformy traci możliwość korzystania z funkcjonalności Konta.
3) Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Produktu/Produktów Użytkownikowi Platformy za pośrednictwem Klienta. W przypadku Produktu MultiLife Dostawa polega na wysłaniu przez Operatora numeru Produktu MultiLife na adres email Użytkownika Programu podany przy składaniu zamówienia na Produkt MultiLife.
5) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika Platformy.
6) Produkt – oznacza odpowiednio, Kartę MultiSport lub Produkt MultiLife.
7) Produkt MultiLife – oznacza imienny produkt wydany przez Operatora uprawniający do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife. Produkt MultiLife jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Produktu MultiLife). Zasady korzystania z Produktu MultiLife są opisane są Regulaminie Korzystania z Produktu MultiLife dostępnym pod adresem www.emultisport.pl/content/terms_regulamin_produktu_ML.
8) Karta MultiSport – oznacza imienną kartę wydaną przez Operatora uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport, jakie są dostępne dla danego typu karty. Zasady korzystania z kart opisane są w Regulaminie Korzystania z Kart MultiSport dostępnym pod adresem www.emultisport.pl/content/terms_regulamin_karty_MS.
9) Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Operatorem (Umowy Podstawowej) umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu.
10) Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Platformy panel, uruchomiony przez Operatora po dokonaniu Rejestracji.
11) Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Platformy, wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta na Platformie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika Platformy lub numerem nadanym przez Operatora.
12) Operator – oznacza Spółkę Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Plac Europejski 2, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl; będąca jednocześnie właścicielem Platformy.
13) Osoba dodatkowa – Użytkownik Programu MultiSport lub Programu MultiLife niebędący Pracownikiem, tj. osoby towarzyszące, seniorzy, dzieci i młodzież.
14) Partner – oznacza podmiot świadczący Użytkownikom Programu MultiSport lub Programu MultiLife na podstawie umowy z Operatorem usługi w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife.
15) Platforma – oznacza prowadzoną przez Operatora platformę internetową przeznaczoną do obsługi administracyjnej Programu MultiSport i Programu MultiLife, dostępną pod adresem internetowym: www.emultisport.pl.
16) Płatność – oznacza uiszczenie należności z tytułu uczestnictwa Użytkownika w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife na podstawie zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu.
17) Pracownik – oznacza osobę fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej.
18) Program– oznacza odpowiednio, Program MultiSport lub Program MultiLife.
19) Program MultiLife – oznacza zestaw wyselekcjonowanych przez Operatora pod kątem potrzeb Klienta usług dostępnych dla Użytkowników Produktu MultiLife zgłoszonych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, świadczonych na ich rzecz przez Operatora oraz Partnerów w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej za pośrednictwem serwisu internetowego www.kartamultisport.pl, szczegółowo opisanych w Umowie Podstawowej oraz na stronie internetowej www.kartamultisport.pl. Uczestnictwo w Programie MultiLife oznacza możliwość korzystania z tych usług.
20) Program MultiSport – oznacza zestaw wyselekcjonowanych przez Operatora pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla Użytkowników Programu MultiSport zgłoszonych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, świadczonych na ich rzecz przez Operatora oraz Partnerów w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej, szczegółowo opisanych w Umowie Podstawowej oraz na stronie internetowej www.benefitsystems.pl. Uczestnictwo w Programie oznacza możliwość korzystania z tych usług.
21) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy wraz z załącznikami do Regulaminu.
22) Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich funkcjonalności Platformy, w tym
z Konta, stanowiącą zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta.
23) Umowa o Korzystanie z Produktu – oznacza umowę o świadczenie usług w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife zawartą między Użytkownikiem Platformy a Operatorem drogą elektroniczną przy użyciu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Operator świadczy Użytkownikowi Platformy usługę uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarcza zamówione Karty MultiSport lub Produkty MultiLife uprawniające do korzystania z usług określonych w, odpowiednio, Programie MultiSport albo Programie MultiLife, a Użytkownik Platformy, dokonując Płatności, finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie.
24) Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem Platformy a Operatorem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Użytkownika Platformy Konta oraz udostępnienie jego funkcjonalności.
25) Umowa Podstawowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem
a Operatorem, określającą zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife przez Użytkowników Programu oraz termin składania zamówień na Produkty (Karty MultiSport lub Produkty MultiLife), okres, na jaki Produkty można zamówić, liczbę Produktów danego typu dostępnych dla Użytkownika Platformy oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania kosztu Produktów przez Użytkownika Platformy.
26) Użytkownik Programu, Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu MultiSport lub Programu MultiLife.
27) Użytkownik Platformy – Pracownik, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystający z Platformy.
28) Zamówienie Produktu – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Użytkownika Platformy przy użyciu Konta generującą po stronie Operatora obowiązek świadczenia na rzecz Użytkownika Platformy usługi uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarczenia zamówionych Produktów (Kart MultiSport lub Produktów MultiLife) lub ich aktywowania, uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie.


§ 3
Postanowienia Ogólne


1. Ponieważ podstawą do korzystania z Programu jest Umowa Podstawowa, Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z Programu oraz Platformy powinien uzyskać informacje o zakresie i sposobie korzystania z Programu oraz Platformy u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy (Klienta). Operator udostępnia Użytkownikom Platformy za pośrednictwem Platformy informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Programu oraz Platformy, w tym o dostępnych Kartach MultiSport lub Produkcie MultiLife. Aktualny zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart MultiSport oraz Produktu MultiLife określony jest na stronie internetowej www.benefitsystems.pl. Zmiana sposobu korzystania z Programu przez konkretnego Użytkownika Platformy dokonywana jest przez Operatora wyłącznie na wniosek Klienta.
2. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, poszczególnych stron internetowych Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Operatora lub Operator korzysta z nich na zasadzie licencji, a korzystanie z nich przez Użytkownika Platformy może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie treści reklamowych towarów i usług Operatora, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy przez Użytkowników Platformy lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.


§ 4
Korzystanie z Platformy


1. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika Platformy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Platformie, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu.
2. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy: przede wszystkim włączona obsługa języka JavaScript, akceptacja plików cookies oraz korzystanie z jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox minimum w wersji 76 lub wyższej, Google Chrome minimum w wersji 80 lub wyższej, Microsoft Edge minimum w wersji 80 lub wyższej.
4. Użytkownik Platformy korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Platformy lub usług świadczonych przez Operatora w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste bądź prawa osób trzecich.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy zasobów i funkcji Platformy
w celu prowadzenia przez niego działalności komercyjnej, gospodarczej lub reklamowej.
7. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Platformy przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Platformy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy Platformy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika Platformy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 5
Umowa o Prowadzenie Konta


1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników Platformy drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia Konta, która świadczona jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 11 oraz chyba że Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
2. Założenie przez Użytkownika Platformy Konta jest dobrowolne i następuje po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja stanowi zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik Platformy powinien podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Produktu (w przypadku, gdy Użytkownik Platformy jest już posiadaczem Produktu) oraz może podać inne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym np. numer telefonu, nr pracowniczy, itd. Następnie Użytkownik Platformy powinien potwierdzić Rejestrację poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail Użytkownika Platformy podany podczas Rejestracji. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik Platformy zostanie poproszony o ustalenie Hasła. Umowa Podstawowa może określać inny sposób Rejestracji, o którym Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez Operatora lub Klienta. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Operator poprzez przesłanie Użytkownikowi Platformy potwierdzenia Rejestracji potwierdza zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta.
3. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi prowadzenia Konta, o czym poinformuje Użytkowników Platformy w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Dostęp do Konta na zasadach określonych w Regulaminie jest równoznaczny z umożliwieniem Użytkownikowi Platformy zawierania Umów o Korzystanie z Produktu lub dokonywania Zamówień Produktu.
5. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej przez Operatora lub Klienta albo gdy decyzją Klienta Użytkownik Platformy został pozbawiony prawa do korzystania z Programu MultiSport lub Programu MultiLife dochodzi do Dezaktywacji Konta. W takim przypadku Użytkownik Platformy traci możliwość ponownego zalogowania się do Platformy.
6. Zaprzestanie opłacania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej uprawnia Operatora do blokady Konta powodującej brak możliwości dostępu do Konta. Po uregulowaniu zaległych należności Konto zostanie odblokowane.
7. Przy Rejestracji z Użytkownik Platformy powinien:
1) wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako nieobowiązkowe,
2) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika Platformy lub Klienta i być zgodne z prawdą,
3) Użytkownik Platformy powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
8. Rejestracja nie jest możliwa bez spełnienia przez Użytkownika Platformy warunków wskazanych w ust. 7 niniejszego Paragrafu.
9. Użytkownik Platformy zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności
i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności uprawdopodobniających, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik Platformy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik Platformy powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
10. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej Dezaktywacja Konta nastąpi w terminie 14 dni od wystąpienia następujących okoliczności:
1) zgłoszenia przez Użytkownika Platformy wniosku o rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta (Dezaktywacja Konta);
2) decyzji Klienta o odebraniu Użytkownikowi Platformy uprawnień do korzystania z Programu;
3) śmierci Użytkownika Platformy.
11. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta, w przypadku działania przez Użytkownika Platformy na szkodę Operatora, Klienta lub innych Użytkowników Platformy lub Użytkowników Programu, naruszenia przez Użytkownika Platformy postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa np. w sytuacji przełamywania przez Użytkownika Platformy zabezpieczeń Platformy lub innych działań hakerskich. Zablokowanie Konta trwa w takim przypadku przez okres niezbędny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania. Operator zawiadamia Użytkownika Platformy o zablokowaniu Konta na adres poczty elektronicznej wskazany w danych Konta.
12. Umowa o prowadzenie Konta może być wypowiedziana przez Użytkownika Platformy w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest równoznaczne
z żądaniem Dezaktywacji Konta.
13. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy. Użytkownicy Platformy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
14. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Platformy upoważnia Operatora do przesyłania Użytkownikowi Platformy na podany przez niego podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej, informacji związanych z obsługą techniczną Konta oraz innych komunikatów o charakterze wyłącznie informacyjnym i związanych z objęciem Użytkownika Platformy Programem.
15. Użytkownik Platformy po wyrażeniu dodatkowej zgody na Platformie może upoważnić Operatora do wysyłania na podany adres e-mail lub numer telefonu komunikatów informacyjnych dotyczących korzystania z Platformy i zamawiania czy opłacania Produktów (w tym m.in. informacji o możliwości objęcia Programem, jego przedłużenia w przypadku gdy kontynuacja objęcia Programem zależy od działania Użytkownika Platformy, przypomnień o terminie składania zamówień Produktu). Zgoda na otrzymywanie dodatkowych komunikatów może być w każdej chwili wycofana w ustawieniach Konta.


§ 6
Zamawianie Produktu


(w przypadku pełnego finansowania Programu przez Klienta)
1. Użytkownik Platformy, którego koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife finansuje w całości Klient, w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu składa Zamówienie Produktu. Zakres usług dostępnych dla Użytkownika Platformy wynika z postanowień Umowy Podstawowej zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem, która w szczególności określa zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife, zasady i sposób zamawiania Kart MultiSport lub Produktu MultiLife, okres ważności Kart MultiSport lub Produktu MultiLife, liczbę Kart MultiSport danego typu lub Produktu MultiLife dostępnych dla Użytkownika Programu.
2. Użytkownik Platformy, w celu złożenia Zamówienia Produktu, wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produktu MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
3. W celu złożenia Zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej, Użytkownik Platformy wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produkt MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Użytkownik Platformy zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Produktu MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny. Operator po ustaleniach z Klientem może również udostępnić Użytkownikowi Platformy możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią.
4. Niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika Platformy Zamówienia Produktu, na jego adres e-mail podany w profilu Użytkownika Platformy zostanie przesłana automatyczna wiadomość
z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne
w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika Platformy z poziomu profilu Użytkownika Platformy. Potwierdzenie będzie zawierało następujące informacje: typ Produktu (Karta MultiSport albo Produkt MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny oraz ewentualnie okres, na jaki Produkt został zamówiony.
5. Po złożeniu Zamówienia Produktu przez Użytkownika Platformy, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów w sposób i w terminie określonym w Umowie Podstawowej.
6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości jednoczesnego zamówienia Produktu dla siebie przez Użytkownika Platformy, bez dokonywania płatności przez Użytkownika Platformy w trybie niniejszego paragrafu oraz zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej z obowiązkiem zapłaty w trybie § 7 Regulaminu (Umowa o Korzystanie z Produktu). W takiej sytuacji do zamówienia Produktów dla Osoby dodatkowej stosuje się postanowienia § 7 poniżej.


§ 7
Umowa o Korzystanie z Produktu


(w przypadku finansowania lub współfinansowania Programu przez Użytkownika Platformy)
1. Użytkownik Platformy, który finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife (dla siebie lub Osoby dodatkowej) w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu zawiera Umowę o korzystanie z Produktu.
2. Informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Programu, w szczególności o kwotach
i terminach Płatności są udostępniane Użytkownikowi Platformy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do procedury zawierania Umowy o Korzystanie
z Produktu opisanej w poniższych ustępach.
3. Umowa o Korzystanie z Produktu jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana
z okresem wypowiedzenia kończącym się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie, chyba że z Umowy Podstawowej wynika co innego.
4. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla siebie, Użytkownik Platformy wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produktu MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
5. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla Osoby dodatkowej, Użytkownik Platformy wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produkt MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Użytkownik Platformy zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Produktu MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny. Operator po ustaleniach z Klientem może również udostępnić Użytkownikowi Platformy możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią.
6. W przypadku Umowy o korzystanie z Produktu dotyczącej Karty MultiSport oraz Produktu MultiLife (jeżeli Umowa o Korzystanie z Produktu dotycząca Produktu MultiLife została zawarta na mniej niż 14 dni przed terminem aktywacji Produktu MultiLife), Użytkownik Platformy wskazuje, czy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu poprzez wybór odpowiedniej opcji na Platformie. W przypadku braku zgody Użytkownika Platformy, Umowa o Korzystanie z Produktu nie może być zawarta.
7. Po wybraniu opcji zamówienia Produktu dla siebie lub Osoby dodatkowej, Użytkownik Platformy wybiera polecenie „Opłacam” lub równoważne znajdujące się w odpowiedniej zakładce Platformy. Wybór polecenia „Opłacam” lub równoważnego oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Oferta ta jest niezwłocznie przyjmowana przez Operatora poprzez przesłanie Użytkownikowi Platformy potwierdzenia zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu, o którym mowa w poniższym ust. 8.
8. Niezwłocznie po wybraniu przez Użytkownika Platformy polecenia „Opłacam” lub równoważnego, na jego adres e-mail podany w danych Konta zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika Platformy z poziomu profilu Użytkownika Platformy.
9. Potwierdzenie zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu będzie zawierało m.in. następujące informacje: typ Produktu (Karta MultiSport albo Produkt MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny, terminy Płatności, sposób i termin Dostawy Produktu, ewentualnie okres ważności Produktu oraz zawiera pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu.
10. Po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu i dokonaniu Płatności, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów.
11. Kwota Płatności wiążąca strony Umowy o Korzystanie z Produktu stanowi kwotę finansowania lub współfinansowania przez Użytkownika Platformy kosztu uczestnictwa w Programie, określona jest w złotych polskich i wskazana jest w Platformie w momencie zamawiania Produktu przez Użytkownika Platformy.
12. Użytkownik może złożyć dyspozycję, aby zlecanie płatności na Platformie za usługi było dokonywane przez Operatora w formie płatności cyklicznych kartą.
13. W przypadku złożenia ww. dyspozycji, Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zlecenie płatności.
14. W każdym czasie obowiązywania Umowy o korzystanie z Produktu , możliwa jest zmiana sposobu dokonywania płatności.
15. Operator wystawiać będzie dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych przez Użytkownika Platformy kosztów uczestnictwa w Programie uiszczanych za pośrednictwem Platformy na kwotę odpowiadającą kwocie dokonywanej Płatności.


§ 8
Płatności


1. Obsługę Płatności realizowanych na Platformie za pośrednictwem przelewu lub karty płatniczej, dokonywanych z tytułu zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu, prowadzi jako Agent Rozliczeniowy PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 30052344400000.
2. Użytkownik Platformy, po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu, posiada możliwość wyboru sposobu dokonywania płatności:
a) samodzielnie, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do zlecania Płatności Agentowi Rozliczeniowemu przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, albo
b) za pośrednictwem Operatora, wówczas Operator zobowiązany jest do zlecenia Płatności Agentowi Rozliczeniowemu w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, bez konieczności każdorazowego składania w tym zakresie dyspozycji przez Użytkownika.
3. Użytkownik Platformy dokonuje Płatności we własnym zakresie. Operator nie pobiera od Użytkownika Platformy żadnych opłat z tytułu realizacji Płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
4. Niedokonanie Płatności w terminie wynikającym z Umowy o Korzystanie z Produktu skutkuje zablokowaniem Produktu – tj. zawieszeniem prawa do korzystania z usług określonych w Programie.
Za okres zawieszenia Operator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Programie.
5. W przypadku, gdy Produkt pozostaje zablokowana z uwagi na brak dokonania Płatności przez okres dłuższy niż 9 kolejnych miesięcy, Operator może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta oraz Umowę o Korzystanie z Produktu w trybie natychmiastowym. Operator miesiąc przed rozwiązaniem powyższych umów wyśle Użytkownikowi Platformy drogą elektroniczną komunikat, w którym uprzedzi go o planowanym rozwiązaniu Umowy o Prowadzenie Konta i Umowy o Korzystanie z Produktu.
6. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi Płatności mogą być kierowane przez Użytkownika Platformy bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego lub do Operatora.


§ 9
Odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu oraz od Umowy o Prowadzenie Konta


1. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, w przypadku Produktu MultiSport oraz Produktu MultiLife (jeżeli Umowa o Korzystanie z Produktu dotycząca Produktu MultiLife została zawarta na więcej niż 14 dni przed terminem aktywacji Produktu MultiLife):
Użytkownik Platformy może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Produktu w całości lub w części bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, tj. od daty otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, o którym mowa w § 7 ust. 8 i 9 wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia. Użytkownik Platformy dokonuje odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu poprzez przesłanie na adres Operatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym celu Użytkownik Platformy może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe). Użytkownik Platformy podaje w oświadczeniu: imię i nazwisko, numer Produktu lub adres e-mail (w celu identyfikacji), a także zakres w jakim odstępuje od Umowy o Korzystanie z Produktu. Użytkownik Platformy może dodatkowo podać: nazwę Klienta oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków.
2. W przypadku korzystania z Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w odniesieniu do Produktu wydanego dla Pracownika oznacza także odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w zakresie wszystkich Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, chyba że Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika Platformy od Umowy o Korzystanie z Produktu, Operator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi Platformy kwoty środków uiszczonych samodzielnie przez Użytkownika Platformy w ramach finansowania lub współfinansowania kosztów Produktu, w formie przelewu na konto, z którego nastąpiła płatność z tytułu Umowy o Korzystanie z Produktu.
4. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika Platformy o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu.
5. W przypadku Produktu MultiSport, jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika Platformy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, wówczas Użytkownik Platformy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora w odniesieniu do karty wydanej dla Pracownika oraz kart wydanych dla Osób dodatkowych do chwili odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej z tytułu korzystania z usług określonych w Programie za każdy dzień korzystania z usług przez Użytkownika Platformy lub Użytkowników Programu będących Osobami dodatkowymi. Operator Platformy ma prawo potrącić powyższą należność z kwoty stanowiącej zwrot świadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 powyżej.
6. W przypadku Produktu MultiLife, jeżeli Umowa o Korzystanie z Produktu dotycząca Produktu MultiLife została zawarta na mniej niż 14 dni przed terminem aktywacji Produktu MultiLife oraz, jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika Platformy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu, wówczas Użytkownikowi Platformy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu dotyczącej Produktu MultiLife (zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta).
7. Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji (aktywacji Konta). Użytkownik Platformy dokonuje odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta poprzez przesłanie na adres Operatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym celu Użytkownik Platformy może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Użytkownik Platformy podaje w oświadczeniu: imię i nazwisko, adres e-mail (w celu identyfikacji) oraz numer Produktu (w przypadku dostarczenia Użytkownikowi Platformy). Na skutek odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta Konto ulega Dezaktywacji.


§ 10
Reklamacje


Użytkownik Platformy może zgłosić Operatorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora lub dotyczących usług świadczonych w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Operatora wskazany w § 16 ust. 3 albo na adres elektroniczny Operatora: reklamacje@benefitsystems.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Platformy winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację
i udziela odpowiedzi na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika Platformy, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 11
Odpowiedzialność


1. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną
i udostępnianiu Platformy, jeśli ich powodem jest:
1) awaria;
2) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Platformy poprzez umieszczenie komunikatu na Platformie;
3) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora),
z którymi nie łączą Operatora żadne umowy.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dobór usług określonych w Programie ze względu na stan zdrowia i kondycję fizyczną Użytkownika Programu.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika Programu do postanowień Regulaminu.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników Platformy za:
1) niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Platformy;
2) za utratę przez Użytkownika Platformy lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika Platformy lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność;
3) szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownik Platformy a, w szczególności za korzystanie przez niego z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.


§ 12
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Platformy oraz Użytkownika Programu jest Operator.
2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.


§ 13
Zmiana Regulaminu


1. Operator może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
1) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Operatora i wpływające na jego działalność;
2) wprowadzenie przez Operatora zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników Platformy lub Użytkowników Programu, wpływających na obsługę Użytkowników Platformy lub Użytkowników Programu;
3) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Operatora z oferowania niektórych usług.
2. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Platformy przez okres co najmniej 14 kolejnych dni oraz powiadomiony przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Użytkownik Platformy posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien przed wejściem w życie zmiany Regulaminu poinformować o tym Operatora, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Prowadzenie Konta. Po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi Dezaktywacja Konta. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi Platformy, który nie zgodził się na zmianę, możliwości korzystania z Konta od chwili wejścia zmiany Regulaminu w życie do chwili rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu lub Umowy
o Prowadzenie Konta, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


§ 14
Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy


1. Użytkownik Platformy oraz Operator zawierając Umowę o Korzystanie z Produktu porozumiewają się:
1) przy wykorzystaniu Platformy (za pośrednictwem Internetu) oraz
2) poprzez komunikaty wysyłane przez Operatora na podany przez Użytkownika Platformy adres e-mail lub numer telefonu pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji na Platformie.
2. W przypadku odstąpienia od całości lub części Umowy o Korzystanie z Produktu, Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku postępowań reklamacyjnych Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Operator wskazuje następujące dane teleadresowe niezbędne w celu prawidłowego porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej: korespondencyjnie: ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, telefonicznie: (22) 242 42 42, pocztą elektroniczną na adres: bok@benefitsystems.pl.


§ 15
Postanowienia końcowe


1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Platformy.
3. Operator informuje Użytkowników Platformy oraz Produktu będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Operator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy „E-MULTISPORT”


Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z Produktu, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:
Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife.

Imię i nazwisko Użytkownika Platformy ………………………………………………………….
Adres e-mail, z którego założono konto na Platformie: ………………………………………………………………
Numer Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy (w razie niedostarczenia Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownikowi pole pozostawić puste) …………………………………………………
ZAKRES ODSTĄPIENIA:
1. rezygnacja z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy: TAK*/NIE (proszę zaznaczyć właściwe)

* Zgodnie z Regulaminem, rezygnacja z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy oznacza także rezygnację w zakresie wszystkich Produktów / produktów dodatkowych.
lub/i

2. rezygnacja z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife osoby towarzyszącej TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe)
Imię i nazwisko osoby towarzyszącej …………………………………………………………………….…
* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie Produktów / produktów dodatkowych w razie rezygnacji z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy.
3. rezygnacja z Produktu MultiSport dla dziecka: TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe)

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie Produktów / produktów dodatkowych w razie rezygnacji z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy.
Nazwa pracodawcy Użytkownika Platformy** …………………………………………………..
Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków** ………………………………………………
**Dane opcjonalne, ich podanie przyśpieszy rozpatrzenie zgłoszenia.Załącznik nr 2 do Regulaminu Platformy „E-MULTISPORT”


Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta.

Imię i nazwisko Użytkownika Platformy ………………………………………………………….
adres e-mail ………………………………………………………………
Numer Produktu (w przypadku dostarczenia Użytkownikowi Platformy) …………………………………………………

 

REGULAMIN PLATFORMY eMULTISPORT obowiązujący do dnia 20.12.2020 r. włącznie

 

§ 1
Postanowienia Wstępne


1. Niniejszy regulamin określa:
1) ogólne warunki uczestnictwa w Programie MultiSport, zasady oraz sposób zamawiania Kart lub współfinansowania kosztów dostępu do Programu/Kart w ramach Programu za pośrednictwem Platformy, prowadzonego przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie;
2) zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną polegających na utrzymaniu Konta.
2. Zasady korzystania z Karty opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, tj. Regulaminie Korzystania z Kart.
3. Każdy nieodpłatnie może zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu każdy może drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach.
4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie
i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML). Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.emultisport.pl. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika Platformy, Operator prześle Użytkownikowi treść Regulaminu w postaci elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Korzystanie z Platformy i zamawianie Karty jest dobrowolne i możliwe wyłącznie dla osób, które takie uprawnienie posiadają na podstawie Umowy Podstawowej.


§ 2
Definicje


1. Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:
1) Agent Rozliczeniowy – podmiot obsługujący proces Płatności.
2) Dezaktywacja Konta – oznacza czynność, do dokonania której uprawniony jest Operator
w przypadkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, stanowiącą jednocześnie wygaśnięcie Umowy o Prowadzenie Konta, polegającą na usunięciu danych Użytkownika Platformy podanych podczas Rejestracji (usunięcie Konta), w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności Konta oraz traci możliwość ponownej Rejestracji przy użyciu dotychczasowych danych Konta.
3) Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Karty/Kart Użytkownikowi Platformy za pośrednictwem Klienta.
5) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika Platformy.
6) Karta – oznacza kartę wydaną przez Operatora uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie. Wyróżnia się następujące typy Kart: karta dla pracownika, karta dla osoby towarzyszącej, karta dla dziecka. Zasady korzystania z Karty opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, tj. w Regulaminie Korzystania z Kart.
7) Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Operatorem (Umowy Podstawowej) umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu.
8) Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Platformy panel, uruchomiony przez Operatora po dokonaniu Rejestracji.
9) Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Platformy, wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta na Platformie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika Platformy lub numerem nadanym przez Operatora.
10) Operator – oznacza Spółkę Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Plac Europejski 2, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: infolinia@benefitsystems.pl; będącą jednocześnie właścicielem Platformy.
11) Partner – oznacza podmiot świadczący Użytkownikom na podstawie umowy z Operatorem usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości.
12) Platforma – oznacza prowadzoną przez Operatora platformę internetową przeznaczoną do obsługi administracyjnej Programu MultiSport, dostępną pod adresem internetowym: www.emultisport.pl.
13) Płatność – oznacza uiszczenie należności z tytułu uczestnictwa Użytkownika w Programie na podstawie zawartej Umowy o Korzystanie z Karty.
14) Program/Program MultiSport – oznacza zestaw wyselekcjonowanych przez Operatora pod kątem potrzeb Klienta usług dostępnych dla Użytkowników zgłoszonych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, świadczonych na ich rzecz przez Operatora oraz Partnerów w okresie obowiązywania Umowy szczegółowo opisanych w Umowie oraz na stronie internetowej www.benefitsystems.pl.  Uczestnictwo w Programie oznacza możliwość korzystania z tych usług.
15) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy wraz z załącznikiem do Regulaminu.
16) Regulamin Korzystania z Kart – oznacza załącznik nr 1 do Regulaminu.
17) Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich funkcjonalności Platformy, w tym
z Konta, stanowiącą zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta.
18) Umowa o Korzystanie z Karty – oznacza umowę o świadczenie usług w ramach Programu zawartą między Użytkownikiem Platformy a Operatorem drogą elektroniczną przy użyciu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Operator świadczy Użytkownikowi Platformy usługę uczestnictwa w Programie i dostarcza zamówione Karty uprawniające do korzystania z usług określonych w Programie, a Użytkownik Platformy, dokonując Płatności, finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie.
19) Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem Platformy a Operatorem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Użytkownika Platformy Konta oraz udostępnienie jego funkcjonalności.  
20) Umowa Podstawowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem
a Operatorem, określającą zasady uczestnictwa w Programie przez Użytkowników oraz termin składania zamówień na Karty, okres, na jaki Kartę można zamówić, liczbę Kart danego typu dostępnych dla Użytkownika Platformy oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania kosztu Kart przez Użytkownika.
21) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu, zatrudnioną przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracującą z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym skutku prawnym. Użytkownikami są także osoby towarzyszące oraz dzieci zgłaszane przez Użytkownika Platformy.
22) Użytkownik Platformy – oznacza Użytkownika wskazanego przez Klienta, o pełnej zdolności do czynności prawnych, który zawarł Umowę o korzystanie z Karty.
23) Zamówienie Karty – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Użytkownika Platformy przy użyciu Konta generującą po stronie Operatora obowiązek świadczenia na rzecz Użytkownika Platformy usługi dostępu do Programu i dostarczenia zamówionej Karty lub jej aktywowania, uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie.


§ 3
Postanowienia Ogólne


1. Ponieważ podstawą do korzystania z Programu jest Umowa Podstawowa, Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z Programu oraz Platformy powinien uzyskać informacje o zakresie i sposobie korzystania z Programu oraz Platformy u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy (Klienta). Operator udostępnia Użytkownikom Platformy za pośrednictwem Platformy informacje
o szczegółowych zasadach korzystania z Programu oraz Platformy , w tym o dostępnych Kartach. Aktualny zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart określony jest na stronie internetowej www.benefitsystems.pl. Zmiana typu Kart lub sposobu korzystania z Programu przez konkretnego Użytkownika Platformy dokonywana jest przez Operatora wyłącznie na wniosek Klienta.
2. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, poszczególnych stron internetowych Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Operatora lub Operator korzysta z nich na zasadzie licencji, a korzystanie z nich przez Użytkownika Platformy może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie treści reklamowych towarów i usług Operatora, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy przez Użytkowników Platformy lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.


§ 4
Korzystanie z Platformy


1. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika Platformy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Platformie, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu.
2. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy: przede wszystkim włączona obsługa języka JavaScript, akceptacja plików cookies oraz korzystanie z jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 8 lub wyższej, lub Mozila Firefox minimum w wersji 6 lub wyższej lub Google Chrome minimum w wersji 10 lub wyższej.
4. Użytkownik Platformy korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji
w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Platformy lub usług świadczonych przez Operatora w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste bądź prawa osób trzecich.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy zasobów i funkcji Platformy
w celu prowadzenia przez niego działalności komercyjnej, gospodarczej lub reklamowej.
7. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Platformy przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Platformy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy Platformy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika Platformy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 5
Umowa o Prowadzenie Konta


1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników Platformy drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia Konta, która świadczona jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że  Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
2. Założenie przez Użytkownika Platformy Konta jest dobrowolne i następuje po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja stanowi zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Operator poprzez przesłanie Użytkownikowi Platformy potwierdzenia Rejestracji potwierdza zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta.
3. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi prowadzenia Konta, o czym poinformuje Użytkowników Platformy w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Aby korzystać z Konta należy posługując się Loginem oraz Hasłem przekazanymi przez Operatora, dokonać pierwszego logowania się do Konta, podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Karty (w przypadku, gdy Użytkownik Platformy jest już posiadaczem Karty). Użytkownik Platformy jest zobowiązany do ustalenia nowego Hasła po dokonaniu Rejestracji. Umowa Podstawowa  może określać inny sposób aktywacji Konta, o którym Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez Operatora lub Klienta.  
5. Dostęp do Konta na zasadach określonych w Regulaminie jest równoznaczny z umożliwieniem Użytkownikowi Platformy zawierania Umów o Korzystanie z Karty lub dokonywanie Zamówień Karty.  
6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej przez Operatora lub Klienta albo gdy decyzją Klienta Użytkownik Platformy został pozbawiony prawa do korzystania z Programu MultiSport dochodzi do Dezaktywacji Konta. W takim przypadku Użytkownik Platformy traci możliwość ponownego zalogowania się do Platformy i korzystania z jej usług przy użyciu tych samych danych utworzonych dla danego Konta.
7. Zaprzestanie opłacania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej uprawnia Operatora do blokady Konta powodującej brak możliwości dostępu do Konta. Po uregulowaniu zaległych należności Konto zostanie odblokowane.
8. Przy pierwszym logowaniu się do Konta przez Użytkownika (Rejestracja):
1) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako nieobowiązkowe,
2) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika Platformy lub Klienta i być zgodne z prawdą,
3) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
4) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
w formularzu w celu realizacji usług objętych Programem.
9. Rejestracja nie jest możliwa bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 8 niniejszego Paragrafu.
10. Użytkownik Platformy zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności
i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik Platformy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik Platformy powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
11. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 6 powyżej Dezaktywacja Konta nastąpi w terminie 14 dni od wystąpienia następujących okoliczności:
1) uzyskania przez Operatora informacji od Klienta o zgłoszeniu przez Użytkownika Platformy wniosku o rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta (Dezaktywacja Konta);
2) decyzji Klienta o odebraniu Użytkownikowi Platformy uprawnień do korzystania z Programu;
3) śmierci Użytkownika Platformy.
12. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta, w przypadku działania przez Użytkownika Platformy na szkodę Operatora, Klienta lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika Platformy postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa np. w sytuacji przełamywania przez Użytkownika Platformy zabezpieczeń Platformy lub innych działań hakerskich. Zablokowanie Konta trwa w takim przypadku przez okres niezbędny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania. Operator zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu Konta na adres poczty elektronicznej wskazany w danych Konta.   
13. Umowa o prowadzenie Konta może być wypowiedziana przez Użytkownika Platformy w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest równoznaczne z żądaniem Dezaktywacji Konta.
14. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy. Użytkownicy Platformy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
15. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Platformy upoważnia Operatora do przesyłania Użytkownikowi Platformy na podany przez niego podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej, informacji związanych z obsługą techniczną Konta, informacji o możliwości objęcia Programem, jego przedłużenia w przypadku gdy kontynuacja objęcia Programem zależy od działania Użytkownika Platformy oraz innych komunikatów o charakterze wyłącznie informacyjnym i związanych z objęciem Użytkownika Platformy Programem.
16. Użytkownik po wyrażeniu dodatkowej zgody na Platformie może upoważnić Operatora do wysyłania na podany numer telefonu komunikatów informacyjnych dotyczących korzystania z Platformy i zamawiania czy opłacania Kart (w tym m.in. przypomnień o terminie składania zamówień Karty). Zgoda na otrzymywanie dodatkowych komunikatów może być w każdej chwili wycofana w ustawieniach Konta.§ 6
Zamawianie Karty

(w przypadku pełnego finansowania Programu przez Klienta)


1. Użytkownik Platformy, którego koszt uczestnictwa w Programie MultiSport finansuje w całości Klient, w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu składa Zamówienie Karty. Zakres usług dostępnych dla Użytkownika Platformy wynika z postanowień Umowy Podstawowej zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem, która w szczególności określa zasady uczestnictwa w Programie, zasady i sposób zamawiania Kart, okres ważności Kart, liczbę Kart danego typu dostępnych dla Użytkownika.
2. Użytkownik Platformy, w celu złożenia Zamówienia Karty zaznacza w swoim Koncie opcję „Dodaj nową kartę” znajdującą się w zakładce „Start” Platformy.
3. W celu złożenia Zamówienia Karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Dodaj nową kartę” i określa dodatkowo typ Karty oraz wskazuje adres e-mail, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Karty w celu uzupełnienia wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty. Osoba towarzysząca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Karty. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie powyższej zgody. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez tę osobę danych i wyrażenia przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanych celach. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub opiekun prawny. Operator po ustaleniach z Klientem może również udostępnić Użytkownikowi Platformy możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia osoby towarzyszącej lub rodzica czy opiekuna prawnego dziecka w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty.
4. Niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika Platformy Zamówienia Karty, na jego adres e-mail podany w profilu Użytkownika Platformy zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Karty. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika Platformy z poziomu profilu Użytkownika Platformy. Potwierdzenie będzie zawierało następujące informacje: termin, od kiedy Karta będzie aktywna oraz ewentualnie okres, na jaki Karta została zamówiona.
5. Po złożeniu Zamówienia Karty przez Użytkownika Platformy, Operator dokonuje Dostawy Karty/Kart w sposób i w terminie określonym w Umowie.
6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości jednoczesnego zamówienia Karty dla siebie przez Użytkownika Platformy, bez dokonywania płatności przez Użytkownika Platformy w trybie niniejszego paragrafu oraz zamówienia Karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka z obowiązkiem zapłaty w trybie § 7 Regulaminu (Umowa o Korzystanie z Karty). W takiej sytuacji do zamówienia Kart dla osoby towarzyszącej i dziecka stosuje się zapisy § 7 poniżej.  


§ 7
Umowa o Korzystanie z Karty

(w przypadku finansowania lub współfinansowania Programu przez Użytkownika Platformy)


1. Użytkownik Platformy, który finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie (dla siebie, osoby towarzyszącej lub dziecka) w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu zawiera Umowę o korzystanie z Karty.
2. Informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Programu, w szczególności o kwotach
i terminach Płatności są udostępniane Użytkownikowi Platformy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do procedury zawierania Umowy o Korzystanie z Karty opisanej w poniższych ustępach.
3. Umowa o Korzystanie z Karty jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana
z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Karty dla siebie, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Zamów kartę pracownika”. Jednocześnie Użytkownik  Platformy wskazuje, czy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Karty poprzez wybór odpowiedniej opcji na Platformie.
5. W celu zamówienia Karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Dodaj nową kartę” i określa dodatkowo typ Karty oraz wskazuje adres e-mail, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Karty w celu uzupełnienia wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty. Osoba towarzysząca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Karty. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie powyższej zgody. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez tę osobę danych i wyrażenia przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub opiekun prawny. Operator po ustaleniach z Klientem może również udostępnić Użytkownikowi Platformy możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia osoby towarzyszącej lub rodzica czy opiekuna prawnego dziecka w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty.
6. Po wybraniu opcji zamówienia Karty dla siebie lub Karty dodatkowej dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera polecenie „Opłacam” znajdujące się w odpowiedniej zakładce Platformy. Wybór polecenia  „Opłacam” oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia Umowy o Korzystanie z Karty. Oferta ta jest niezwłocznie przyjmowana przez Operatora poprzez przesłanie Użytkownikowi Platformy potwierdzenia zawarcia Umowy o Korzystanie z Karty, o którym mowa w poniższym ust. 7.
7. Niezwłocznie po wybraniu przez Użytkownika Platformy polecenia „Opłacam”, na jego adres e-mail podany w danych Konta  zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy o Korzystanie z Karty. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy o Korzystanie z Karty. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika z poziomu profilu Użytkownika Platformy.
8. Potwierdzenie zawarcia Umowy o Korzystanie z Karty będzie zawierało m.in. następujące informacje: termin, od kiedy Karta będzie aktywna, terminy Płatności, sposób i termin Dostawy Karty, ewentualnie okres ważności Karty oraz zawiera pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Karty.
9. Po zawarciu Umowy o Korzystanie z Karty i dokonaniu Płatności, Operator dokonuje Dostawy Karty/Kart.
10. Kwota Płatności wiążąca strony Umowy o Korzystanie z Karty stanowi kwotę finansowania lub współfinansowania przez Użytkownika Platformy kosztu uczestnictwa w Programie, określona jest w złotych polskich i wskazana jest w Platformie w momencie zamawiania Karty przez Użytkownika Platformy.
11. Użytkownik może złożyć dyspozycję, aby zlecanie płatności na Platformie za usługi było dokonywane przez Operatora w formie płatności cyklicznych kartą.
12. W przypadku wyrażenia ww. dyspozycji, Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zlecenie płatności.
13. W każdym czasie obowiązywania Umowy o korzystanie z Karty , możliwa jest zmiana sposobu dokonywania płatności.
14. Operator wystawiać będzie faktury elektroniczne lub paragony z tytułu  ponoszonych przez Użytkownika Platformy kosztów uczestnictwa w Programie uiszczanych za pośrednictwem Platformy na kwotę odpowiadającą kwocie dokonywanej Płatności.


§ 8
Płatności


1. Obsługę Płatności realizowanych na Platformie za pośrednictwem przelewu lub karty płatniczej, dokonywanych z tytułu zawartej Umowy  o Korzystanie z Karty, prowadzi jako Agent Rozliczeniowy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495.
2. Użytkownik Platformy po zawarciu Umowy o Korzystanie z Karty, posiada możliwość wyboru sposobu dokonywania płatności:
a) samodzielnie, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do zlecania Płatności Agentowi Rozliczeniowemu przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Karty,
b) za pośrednictwem Operatora, wówczas Operator zobowiązany jest do zlecenia Płatności Agentowi Rozliczeniowemu w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Karty, bez konieczności każdorazowego składania w tym zakresie dyspozycji przez Użytkownika.
3. Użytkownik Platformy dokonuje Płatności we własnym zakresie. Operator nie pobiera od Użytkownika Platformy żadnych opłat z tytułu realizacji Płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
4. Niedokonanie Płatności w terminie wynikającym z Umowy o Korzystanie z Karty skutkuje zablokowaniem Karty – tj. zawieszeniem prawa do korzystania z usług określonych w Programie. Za okres zawieszenia Operator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Programie.
5. W przypadku, gdy Karta pozostaje zablokowana z uwagi na brak dokonania Płatności przez okres dłuższy niż 9 kolejnych miesięcy, Operator może rozwiązać Umowę o  Prowadzenie Konta oraz Umowę o Korzystanie z Karty w trybie natychmiastowym. Operator miesiąc przed rozwiązaniem powyższych umów wyśle Użytkownikowi drogą elektroniczną komunikat, w którym uprzedzi go o planowanym rozwiązaniu Umowy o Prowadzenie Konta i Umowy o Korzystanie z Karty.
6. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi Płatności mogą być kierowane przez Użytkownika Platformy bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego lub do Operatora.


§ 9
Odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Karty oraz od Umowy o Prowadzenie Konta


1. Użytkownik Platformy może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Karty w całości lub w części bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, o którym mowa w § 7 ust. 7 wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia. Użytkownik Platformy dokonuje odstąpienia od Umowy o Korzystnie z Karty poprzez przesłanie na adres Operatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym celu Użytkownik Platformy może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Użytkownik Platformy podaje w oświadczeniu: imię i nazwisko, numer Karty lub adres e-mail (w celu identyfikacji), a także zakres w jakim odstępuje od Umowy o Korzystanie z Karty. Użytkownik Platformy może dodatkowo podać: nazwę Klienta oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków.
2. W przypadku korzystania z kart dodatkowych dla osoby towarzyszącej lub dziecka, dokonanie odstąpienia od Umowy o Korzystnie z Karty w odniesieniu do Karty dla pracownika oznacza także odstąpienie od Umowy o Korzystnie z Karty w zakresie wszystkich kart dodatkowych.  
3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika Platformy od Umowy o Korzystnie z Karty, Operator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi Platformy kwoty środków uiszczonych samodzielnie przez Użytkownika Platformy w ramach finansowania lub współfinansowania kosztów Karty, w formie przelewu na konto, z którego nastąpiła płatność z tytułu Umowy o Korzystnie z Karty.
4. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika Platformy o odstąpieniu od Umowy o Korzystnie z Karty.
5. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika Platformy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Korzystnie z Karty, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, wówczas Użytkownik Platformy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora w odniesieniu do karty dla pracownika oraz kart dodatkowych do chwili odstąpienia od Umowy o korzystnie z Karty, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej z tytułu korzystania z usług określonych w Programie za każdy dzień korzystania z usług przez Użytkownika Platformy lub użytkowników kart dodatkowych. Operator Platformy ma prawo potrącić powyższą należność z kwoty stanowiącej zwrot świadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 powyżej.
6. Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji (aktywacji Konta). Użytkownik Platformy dokonuje odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta poprzez przesłanie na adres Operatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym celu Użytkownik Platformy może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Użytkownik Platformy podaje w oświadczeniu: imię i nazwisko, adres e-mail (w celu identyfikacji) oraz numer Karty (w przypadku dostarczenia Użytkownikowi Platformy). Na skutek odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta Konto ulega dezaktywacji.


§ 10
Reklamacje


Użytkownik Platformy może zgłosić Operatorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora lub dotyczących usług świadczonych w ramach Programu MultiSport. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Operatora wskazany w § 16 ust. 3 albo na adres elektroniczny Operatora infolinia@benefitsystems.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Platformy winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 11
Odpowiedzialność


1. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Platformy, jeśli ich powodem jest:
1) awaria;
2) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Platformy poprzez umieszczenie komunikatu na Platformie;
3) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora),
z którymi nie łączą Operatora żadne umowy.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dobór usług określonych w Programie ze względu na stan zdrowia i kondycję fizyczną Użytkownika.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu, w tym Załącznika nr 1 do Regulaminu "Regulamin Korzystania z Karty".
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:
1) brak możliwości skorzystania z Karty u danego Partnera spowodowany zdarzeniami losowymi niezależnymi od Operatora;
2) brak możliwości korzystania z Programu spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, zgłoszonych przez Użytkownika osób towarzyszących lub dzieci lub nie dopełnieniem przez Użytkowników, zgłoszonych przez Użytkownika osób towarzyszących i dzieci poszczególnych warunków określonych w Umowie i/lub Regulaminie;
3) niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
4) za utratę przez Użytkownika Platformy lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność;
5) szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.


§ 12
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną jest Operator.
2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Platformy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym do:
a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania zamawiania, aktywacji i dezaktywacji karty, zamawiania Kart dodatkowych jeżeli przewiduje to Umowa Podstawowa oraz dokonywania płatności za te Karty,
b. obsługi technicznej, zakładania i zarządzania Kontem, zapewnienia obsługi Konta i transakcji,
c. kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługi reklamacji,
d. przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,
4. Operator przetwarza też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora, którym jest:
a. obsługa zgłoszeń Użytkownika przekazywanych działowi obsługi oraz w drodze innej komunikacji: infolinia, formularz zgłoszeniowy, e-mail,
b. cel kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
c. marketing bezpośredni związany z Programem MultiSport polegający na podnoszeniu jakości usług poprzez badanie satysfakcji Użytkownika polegający na kontaktowaniu się z Użytkownikiem poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji
d. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Platformy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
e. prowadzenie analiz i statystyk,  
f. monitorowanie aktywności,
g. prowadzenie badań i analiz, w tym pod kątem funkcjonalności Platformy,
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy w celu prowadzenia Konta jest zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Platformy, za wyjątkiem numeru telefonu, która to dana przetwarzana jest przez Operatora opcjonalnie w oparciu o zgodę Użytkownika w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Konta.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy w celu korzystania z Karty jest zgoda Użytkownika Platformy na przetwarzanie danych osobowych wyrażana przy zamawianiu Karty.
7. Operator będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:
a. w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta – przez okres trwania Umowy o prowadzenie Konta,
b. w celu świadczenia usługi w ramach Programu MultiSport - do momentu przedawnienia roszczeń lub do chwili wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
c. w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Karty lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
d. w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, realizację umowy, a tym samym świadczenie usługi,  a także otrzymanie Karty.
9. Każdemu, kto przekaże Operatorowi swoje dane osobowe przysługuje:
a. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
c. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo dostępu do danych,
f. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
g. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
h. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
i. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Operatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik Platformy powinien skontaktować się z Operatorem lub z inspektorem ochrony danych Operatora pod adresem iod@benefitsystems.pl.
10. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik Platformy naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Platformy.
12. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
13. Operator udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu Operatora: Partnerom, Klientom, podmiotom drukującym Kartę, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom wspierającym usługi świadczone drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze w związku z opłaceniem Karty Programu MultiSport oraz podmiotom wspierającym, wykonującym usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym.
14. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza wymienionym w ust. 12, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
15. Operator za wyraźną zgodą Użytkownika Platformy może przekazać dane osobowe Użytkownika Platformy, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy o Korzystanie z Karty Agentowi Rozliczeniowemu, jeżeli Użytkownik Platformy dokonał Płatności poprzez system Agenta Rozliczeniowego.
16. Na podstawie danych osobowych Użytkownika Operator dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika. Operator dokonuje profilowania, aby właściwie przygotować ofertę.  Na podstawie profilu Użytkownika Operator będzie mógł dopasować produkt do oczekiwań i preferencji Użytkownika w zakresie obsługi Platformy jaki i Programy MultiSport. Do profilowania Operator wykorzystuje dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracuje Użytkownik, wielkości miasta, w którym Użytkownik korzysta z Karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu Operator bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
17. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


§ 13
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Platformy.
2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Platformy.
4. Operator może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
1) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Operatora i wpływające na jego działalność;
2) wprowadzenie przez Operatora zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na obsługę Użytkowników;
3) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Operatora z oferowania niektórych usług.
5. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Platformy przez okres co najmniej 14 kolejnych dni oraz powiadomiony przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 30 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Użytkownik Platformy posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia poinformować o tym Operatora, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Prowadzenie Konta.  Po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi Dezaktywacja Konta.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy o Korzystanie z Karty lub Umowy
o Prowadzenie Konta, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


§ 14
Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy


1. Użytkownik Platformy oraz Operator zawierając Umowę o Korzystanie z Karty porozumiewają się:
1) przy wykorzystaniu Platformy (za pośrednictwem Internetu) oraz
2) poprzez komunikaty wysyłane przez Operatora na podany przez Użytkownika numer telefonu pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji na Platformie.
2. W przypadku odstąpienia od całości lub części Umowy  Korzystanie z Karty, Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku postępowań reklamacyjnych Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Operator wskazuje następujące dane teleadresowe niezbędne w celu prawidłowego porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej: korespondencyjnie: ul. Plac Europejski 2, 00-844  Warszawa, telefonicznie: (22) 242 42 42, pocztą elektroniczną na adres: infolinia@benefitsystems.pl.
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy „E-MULTISPORT”
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU MULTISPORT


1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems SA zawarł umowę o współpracy.
2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/   . Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
6. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu MultiSport (osób towarzyszących i dzieci). Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”). Rezygnacja z Programu MultiSport oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej z Klientem.
7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.
8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.
14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
16. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
17. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.


Załącznik nr 2 do Regulaminu Platformy „E-MULTISPORT”
Wzór formularza odstąpienia od Umowy o korzystanie z Karty


W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z Karty, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Karty.

Imię i nazwisko Użytkownika Platformy ………………………………………………………….
Adres e-mail, z którego założono konto na Platformie: ………………………………………………………………
Numer Karty Użytkownika Platformy (w razie niedostarczenia Karty Użytkownikowi pole pozostawić puste) …………………………………………………
ZAKRES ODSTĄPIENIA:
1.    rezygnacja z Karty Użytkownika Platformy: TAK*/NIE (proszę zaznaczyć właściwe)

* Zgodnie z Regulaminem, rezygnacja z Karty Użytkownika Platformy oznacza także rezygnację w zakresie wszystkich kart dodatkowych.
lub/i

2.    rezygnacja z Karty osoby towarzyszącej TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe)
Imię i nazwisko osoby towarzyszącej …………………………………………………………………….…
* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie kart dodatkowych w razie rezygnacji z Karty Użytkownika Platformy.
3.    rezygnacja z Karty dla dziecka: TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe)

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….
* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie kart dodatkowych w razie rezygnacji z Karty Użytkownika Platformy.
Nazwa pracodawcy Użytkownika Platformy** …………………………………………………..
Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków** ………………………………………………
**Dane opcjonalne, ich podanie przyśpieszy rozpatrzenie zgłoszenia.
Wzór formularza odstąpienia od Umowy o prowadzenie Konta
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta.

Imię i nazwisko Użytkownika Platformy ………………………………………………………….
adres e-mail ………………………………………………………………
Numer Karty (w przypadku dostarczenia Użytkownikowi Platformy) …………………………………………………