REGULAMIN PLATFORMY „E-MULTISPORT”

§ 1

Postanowienia Wstępne

1.    Niniejszy regulamin określa:

1)    Ogólne warunki, zasady oraz sposób zamawiania Kart lub współfinansowania kosztów dostępu do Programu/Kart w ramach Programu za pośrednictwem serwisu internetowego www.emultisport.pl  (dalej jako „Platforma”), prowadzonego przez Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Operator”);

2)    Zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną.

2.    Zasady korzystania z Karty opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    Każdy nieodpłatnie może zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu każdy może drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach.

4.    Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie
i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML). Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.emultisport.pl. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika Platformy, Operator prześle Użytkownikowi treść Regulaminu w postaci elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5.    Korzystanie z Platformy i zamawianie Karty jest w pełni dobrowolne.

§ 2

Definicje

1.    Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

1)    Dezaktywacja Konta – oznacza czynność faktyczną, do dokonania której uprawniony jest Operator w przypadkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, polegającą na usunięciu danych Użytkownika Platformy podanych podczas Rejestracji, w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.

2)    Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3)    Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Karty/Kart Użytkownikowi Platformy za pośrednictwem Klienta, zgodnie z zawartą Umową.

4)    Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika Platformy.

5)    Karta – karta wydana przez Operatora uprawniająca do korzystania z usług określonych w Programie. Wyróżnia się następujące typy Kart: karta dla pracownika, karta dla osoby towarzyszącej, karta dla dziecka. Zasady korzystania z Karty opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6)    Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Operatorem umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu.

7)    Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Platformy panel, uruchomiony przez Operatora, po dokonaniu Rejestracji.

8)    Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Platformy, wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta na Platformie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika Platformy lub numerem nadanym przez Operatora.

9)    Operator – oznacza Spółkę Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Plac Europejski 2, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: infolinia@benefitsystems.pl; będącą jednocześnie właścicielem Platformy.

10)     Partner – podmiot świadczący Użytkownikom na podstawie umowy z Operatorem usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości.

11)     Potwierdzenie Zamówienia – oznacza potwierdzenie zamówienia Karty przez Użytkownika Platformy wygenerowane automatycznie i wysłane na wskazany podczas Rejestracji Użytkownika adres e-mail, a także dostępne z poziomu profilu Użytkownika Platformy na Koncie, wskazujące termin, od kiedy Karta będzie aktywna oraz ewentualnie okres, na jaki Karta została zamówiona.

12)     Program/Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Operatora pod kątem potrzeb Klienta usług dostępnych dla Użytkowników zgłoszonych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, świadczonych na ich rzecz przez Operatora oraz Partnerów
w okresie obowiązywania Umowy szczegółowo opisanych w Umowie.

13)     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

14)     Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich funkcjonalności Platformy.

15)     Strona Internetowa Platformy – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi Platformę, działającą w domenie www.emultisport.pl.

16)     Transakcja – oznacza umowę o świadczenie usług w ramach Programu zawartą między Użytkownikiem Platformy a Operatorem drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Operator dostarcza Użytkownikowi Platformy zamówione Karty, a Użytkownik Platformy finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie.

17)     Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem a Operatorem, określającą zasady, termin składania zamówień na Karty, okres, na jaki Kartę można zamówić, liczbę Kart danego typu dostępnych dla Użytkownika Platformy oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania kosztu Kart przez Użytkownika Platformy.

18)     Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu, zatrudnioną przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracującą z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym skutku prawnym. Użytkownikami w rozumieniu Regulaminu Korzystania z Kart w ramach Programu MultiSport są także osoby towarzyszące oraz dzieci zgłaszane przez Użytkownika Platformy.

19)     Użytkownik Platformy - oznacza Użytkownika wskazanego przez Klienta, o pełnej zdolności do czynności prawnych, który posiada Konto na Platformie.

20)     Zamówienie – oznacza złożenie przez Użytkownika Platformy zamówienia na Kartę/Karty drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, bez dokonywania płatności środkami Użytkownika Platformy.

§ 3

Postanowienia Ogólne

1.    Operator informuje, że szczegółowy zakres i sposób korzystania z Programu oraz Platformy przez konkretnego Użytkownika Platformy jest określony w Umowie. W związku ze specyficznym charakterem Programu oraz Platformy, w którym pośrednikiem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest każdorazowo Klient, Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z Programu oraz Platformy powinien uzyskać informacje o zakresie i sposobie korzystania z Programu oraz Platformy u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Operator w zakresie określonym przez Klienta może poinformować danego Użytkownika Platformy o szczegółowych zasadach korzystania z Programu oraz Platformy, w tym o dostępnych Kartach. Zmiana typu Kart lub sposobu korzystania z Programu przez konkretnego Użytkownika Platformy dokonywana jest przez Operatora na wniosek Klienta.

2.    Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Stron Internetowych Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Operatora lub Operator korzysta z nich na zasadzie licencji, a korzystanie z nich przez Użytkownika Platformy może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3.    Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Platformy treści reklamowych towarów i usług Operatora, w formach stosowanych w sieci Internet.

4.    Zabronione jest wykorzystywanie Platformy lub Strony Internetowej Platformy przez Użytkowników Platformy lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 4

Korzystanie z Platformy

1.    Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika Platformy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.

2.    Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.    Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Platformy: przede wszystkim włączona obsługa języka JavaScript, akceptacja plików cookies oraz korzystanie z jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 8 lub wyższej, lub Mozila Firefox minimum w wersji 6 lub wyższej lub Google Chrome minimum w wersji 10 lub wyższej.

4.    Użytkownik korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy i Stron Internetowych Platformy.

5.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Platformy, Stron Internetowych Platformy lub usług świadczonych przez Operatora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.    Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez niego działalności komercyjnej, gospodarczej, reklamowej.

7.    Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Platformy przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Platformy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy Platformy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika Platformy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 5

Rejestracja na Platformie

1.    Założenie Konta jest dobrowolne i następuje po udostępnieniu Platformy Użytkownikowi na podstawie Umowy.

2.    Aby korzystać z Konta należy posługując się Loginem oraz Hasłem przekazanymi przez Operatora, dokonać pierwszego logowania się do Konta, podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Karty (w przypadku, gdy Użytkownik Platformy jest już posiadaczem Karty). Użytkownik Platformy jest zobowiązany do ustalenia nowego Hasła po dokonaniu Rejestracji. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem może określać inny sposób aktywacji Konta, o którym Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez Operatora lub Klienta w sposób określony w umowie zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem.

3.    Dostęp do Konta na zasadach określonych w Regulaminie jest równoznaczny z dostępem do możliwości dokonywania Transakcji lub Zamówień na Platformie.

4.    Pozbawienie statusu Użytkownika Platformy w wyniku decyzji Klienta jest równoznaczne z Dezaktywacją Konta i brakiem możliwości ponownego zalogowania się do Platformy przez Użytkownika i korzystania z jej usług przy użyciu tych samych danych utworzonych dla danego Konta.

5.    Zaprzestanie opłacania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy, uprawnia Operatora do blokady Konta powodującej brak możliwości dostępu do Konta. Po uregulowaniu zaległych należności Konto zostanie odblokowane.

6.    Przy pierwszym logowaniu się do Konta przez Użytkownika (Rejestracja):

1)        Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

2)        informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika Platformy lub Klienta i być zgodne z prawdą,

3)        Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

4)        Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług objętych Programem oraz w celu korzystania z Platformy. Wyrażenie przedmiotowej zgody przez Użytkownika Platformy upoważnia Operatora do przesyłania Użytkownikowi Platformy na podany przez niego podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

7.    Rejestracja na Platformie oraz założenie Konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w pkt. 1) – 4) ust. 6 niniejszego Paragrafu.

8.    Użytkownik Platformy zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik Platformy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik Platformy powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.

9.    Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy. Użytkownicy Platformy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 6

Zamówienie Kart przez Użytkownika Platformy

(w przypadku finansowania lub współfinansowania Programu przez Klienta)

1.    Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Operatorem określa zasady, termin składania zamówień na Karty, okres, na jaki Kartę można zamówić, liczbę Kart danego typu dostępnych dla Użytkownika oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania usług Programu MultiSport przez Użytkownika Platformy.

2.    Złożenie Zamówienia następuje w formie elektronicznej w drodze przyjęcia przez Użytkownika Platformy oferty nabycia usług dostępnych na Platformie w ramach Programu.

3.    Użytkownik Platformy, w celu otrzymania Karty, zaznacza na Stronie Internetowej Platformy opcję „Zamów kartę pracownika” znajdującą się w zakładce „Start” Platformy.

4.    W celu zamówienia Karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Dodaj nową kartę” i określa dodatkowo typ Karty oraz wskazuje adres e-mail, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Karty w celu uzupełnienia wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty.  Osoba towarzysząca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Transakcja będzie mogła być kontynuowana po wyrażeniu zgody przez osobę towarzyszącą. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez tę osobę danych i wyrażenia przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub opiekun prawny.

5.    Dowodem przyjęcia Zamówienia będzie wygenerowany przez Operatora dokument Potwierdzenie Zamówienia przesłany do Użytkownika Platformy niezwłocznie na podany w profilu Użytkownika Platformy adres e-mail. Potwierdzenie Zamówienia będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika Platformy z poziomu profilu Użytkownika Platformy. Potwierdzenie Zamówienia wskazuje termin, od kiedy Karta będzie aktywna oraz ewentualnie okres, na jaki Karta została zamówiona.

6.    Po złożeniu Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie, Operator dokonuje Dostawy Karty/Kart w sposób i w terminie określonym w Umowie.

7.    Powyższe zapisy nie uchybiają możliwości jednoczesnego zamówienia Karty dla siebie przez Użytkownika Platformy, bez dokonywania płatności przez Użytkownika Platformy w trybie niniejszego paragrafu (Zamówienie) oraz zamówienia Karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka z obowiązkiem zapłaty w trybie § 7 Regulaminu (Transakcja). W takiej sytuacji do zamówienia Kart dla osoby towarzyszącej i dziecka stosuje się zapisy § 7 ust. 3-9 poniżej. 

§ 7

Zakup usług Programu MultiSport przez Użytkownika Platformy (Transakcja)

1.    Użytkownik Platformy, który finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie (dla siebie, osoby towarzyszącej lub dziecka) zamawia Karty w formie elektronicznej w drodze przyjęcia przez Użytkownika Platformy oferty nabycia usług dostępnych na Platformie w ramach Programu.

2.    W celu zakupu usług Programu MultiSport dla siebie, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Zamów kartę pracownika”.

3.    W celu zakupu usług Programu MultiSport dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera opcję „Dodaj nową kartę” i określa dodatkowo typ Karty oraz wskazuje adres e-mail, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Karty w celu uzupełnienia wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty.  Osoba towarzysząca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Transakcja będzie mogła być kontynuowana po wyrażeniu zgody przez osobę towarzyszącą. Użytkownik Platformy otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez tę osobę danych i wyrażenia przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Karty. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub opiekun prawny.

4.    Po zamówieniu Karty dla siebie lub Karty dodatkowej dla osoby towarzyszącej lub dziecka, Użytkownik Platformy wybiera na Stronie Internetowej Platformy polecenie „Zapłać” znajdujące się w odpowiedniej zakładce Platformy.

5.    Dowodem zawarcia Transakcji będzie wygenerowany przez Operatora dokument Potwierdzenie Zamówienia, przesłany do Użytkownika Platformy niezwłocznie na podany w profilu adres e-mail. Potwierdzenie Zamówienia będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika z poziomu profilu Użytkownika Platformy.

6.    Potwierdzenie Zamówienia wskazuje termin, od kiedy Karta będzie aktywna, ewentualnie okres, na jaki Karta została zamówiona oraz zawiera pouczenie o prawie odstąpienia od Transakcji, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

7.    Po zawarciu Transakcji i dokonaniu płatności (finansowania lub współfinansowania) na zasadach określonych w Regulaminie, Operator dokonuje Dostawy Karty/Kart w sposób i w terminie określonym w umowie łączącej Operatora z Klientem.

8.    Ceną wiążącą strony Transakcji jest finansowany lub współfinansowany przez Użytkownika Platformy koszt uczestnictwa w Programie określony w złotych polskich wskazany na Stronie Internetowej Platformy w momencie zamawiania Karty przez Użytkownika Platformy.

9.    Wystawcą faktur lub paragonów z tytułu nabycia usług objętych Programem za pośrednictwem Platformy jest Operator. Faktury lub paragony wystawiane są Użytkownikowi Platformy przez Operatora na kwotę odpowiadającą kosztom finansowania lub współfinansowania kosztów uczestnictwa w Programie Użytkownika Platformy/osób towarzyszących/dzieci.

§ 8

Płatności

1.    Obsługę płatności internetowych dokonywanych na Platformie za pośrednictwem przelewu lub karty płatniczej, dokonywanych w ramach współfinansowania kosztów uczestnictwa w Programie Użytkownika Platformy/osób towarzyszących/dzieci, prowadzi jako Agent Rozliczeniowy PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495.

2.    Opłaty za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy Platformy uprawnieni do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności w przypadku Transakcji.

3.    Użytkownik Platformy po zatwierdzeniu Transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Agenta Rozliczeniowego.

4.    Użytkownik Platformy dokonuje płatności za Transakcję własnymi środkami. Operator nie pobiera od Użytkownika Platformy żadnych opłat z tytułu realizacji płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.

5.    Nieopłacenie Transakcji powoduje niedojście zawarcia Transakcji do skutku. W takim przypadku Użytkownik Platformy nie będzie zobowiązany do poniesienia żadnych kosztów, jak również Operator nie będzie dochodził zawarcia Transakcji.

6.    Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności mogą być kierowane przez Użytkownika Platformy bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego lub do Operatora.

§ 9

Odstąpienie od Transakcji

(odstąpienie od umowy)

1.    Użytkownik Platformy może odstąpić od Transakcji w całości lub w części bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia zawierającego pouczenie o prawie odstąpienia od Transakcji, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) poprzez przesłanie na adres Operatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub mailowej. W przypadku otrzymania Karty przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienia, odstąpienie od Transakcji możliwe jest jedynie pod warunkiem, że Użytkownik Platformy nie skorzystał na podstawie Karty z usług świadczonych przez Partnera lub Operatora w ramach Programu w okresie, na jaki Kartę można zamówić.

2.    W przypadku odstąpienia przez Użytkownika Platformy od Transakcji, Operator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi Platformy kwoty środków uiszczonych samodzielnie przez Użytkownika Platformy w ramach finansowania lub współfinansowania kosztów Karty, w formie przelewu na konto, z którego nastąpiła płatność z tytułu Transakcji.

3.    Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika Platformy o odstąpieniu od Transakcji.

§ 10

Reklamacje

Użytkownik Platformy może zgłosić Operatorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora lub dotyczących zamówionych lub nabytych usług świadczonych w ramach Programu MultiSport. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Spółki wskazany w § 16 ust. 3 albo na adres elektroniczny Operatora infolinia@benefitsystems.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Platformy winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11

Usługi nieodpłatne

1.    Operator świadczy na rzecz Użytkowników Platformy drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia Konta.

2.    Usługa wskazana w § 11 ust. 1 powyżej świadczona będzie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Operatorem stanowi inaczej.

3.    Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi prowadzenia Konta, o czym poinformuje Użytkowników Platformy w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.    Usługa Prowadzenia Konta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.

5.    Użytkownik Platformy, który dokonał Rejestracji i nie zawarł żadnej Transakcji ani nie złożył żadnego Zamówienia, może zgłosić żądanie usunięcia Konta do Operatora za pośrednictwem Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Operatora, może ono zostać usunięte w terminie do 30 dni od otrzymania takiego zgłoszenia od Klienta.

6.    Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika Platformy na szkodę Operatora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika Platformy przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w sytuacji przełamywania przez Użytkownika Platformy zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub innych działań hackerskich. Zablokowanie dostępu do Konta i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Operator zawiadamia Użytkownika Platformy o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika Platformy lub w inny sposób określony w Umowie zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem.

§ 12

Odpowiedzialność

1.    Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy, jeśli powodem jest:

1)    awaria;

2)    modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej Platformy;

3)    siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora), z którymi nie łączą Operatora żadne umowy.

2.    Użytkownicy mogą korzystać z usług określonych w Programie stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

3.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz Zasad korzystania z Karty zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.    Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:

1)    brak możliwości skorzystania z Karty u danego Partnera spowodowany zdarzeniami losowymi niezależnymi od Operatora;

2)    brak możliwości korzystania z Programu spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, zgłoszonych przez Użytkownika osób towarzyszących lub dzieci lub nie dopełnieniem przez Użytkowników, zgłoszonych przez Użytkownika osób towarzyszących i dzieci poszczególnych warunków określonych w Umowie i/lub Regulaminie;

3)    niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

4)    za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność;

5)    szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§ 13

Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną jest Operator.

2.    Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika Platformy na przetwarzanie danych osobowych oraz wyłącznie w celu korzystania z Karty oraz Platformy.

3.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, a także otrzymanie Karty.

4.    Każdy, kto przekaże Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5.    Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik Platformy naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Platformy.

6.    Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

7.    Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

8.    Operator za wyraźną zgodą Użytkownika Platformy może przekazać dane osobowe Użytkownika Platformy, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Agentowi Płatności, jeżeli Użytkownik Platformy dokonał płatności poprzez system Agenta Płatności.

§ 14

Zamknięcie Konta

(rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

1. Dezaktywacja Konta ma miejsce w przypadku, gdy:

1)        rozwiązana zostanie Umowa;

2)        Klient poinformuje Operatora zgodnie z Umową, iż Użytkownik Platformy zgłosił wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub o usunięcie Konta albo w przypadku, gdy Użytkownik Platformy na podstawie decyzji Klienta nie będzie dalej uprawniony do korzystania z Programu.

2.    Dezaktywacja Konta następuje również w przypadku śmierci Użytkownika Platformy.

3.    Dezaktywacja Konta następuje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 15

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Platformy.

2.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy.

3.    Operator może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

1)    uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Operatora i wpływające na jego działalność;

2)    wprowadzenie przez Operatora zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na obsługę Użytkowników;

3)    zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Operatora z oferowania niektórych usług.

4.    O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Platformy przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Użytkownicy Platformy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.

5.    Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Użytkownik Platformy posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu zawiadomić o tym fakcie Operatora. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika skutkuje:

1)    dezaktywacją Konta tego Użytkownika;

2)     poinformowaniem Klienta zgłaszającego danego Użytkownika Platformy o braku akceptacji przez danego Użytkownika zmienionej treści Regulaminu oraz o dezaktywacji Konta tego Użytkownika.

6.    Wszystkie Transakcje zawarte przez Operatora przed dniem zmiany Regulaminu oraz złożone Zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia przez Użytkownika Platformy Transakcji lub złożenia Zamówienia.

7.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Transakcji lub złożonego Zamówienia, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 16

Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy

1.    Użytkownik Platformy oraz Operator zawierając Transakcję porozumiewają się przy wykorzystaniu Strony Internetowej Platformy (za pośrednictwem Internetu).

2.    W przypadku odstąpienia od całości lub części Transakcji, Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku postępowań reklamacyjnych Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Platformy na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.    Operator wskazuje następujące dane teleadresowe niezbędne w celu prawidłowego porozumiewania się z Użytkownikiem Platformy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej: korespondencyjnie: ul. Plac Europejski 2, 00-844  Warszawa, telefonicznie: (22) 242 42 42, pocztą elektroniczną na adres: infolinia@benefitsystems.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy „E-MULTISPORT”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU MULTISPORT

1.         Wystawcą Karty jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems zawarł umowę o współpracy.

2.         Karta upoważnia jej Użytkownika w okresie jej ważności do korzystania z obiektów Partnerów Benefit Systems SA wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.

3.         Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych.

4.         Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.

5.         W celu korzystania z Karty wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wyrazić za pośrednictwem Klienta, z którym Benefit Systems SA zawarł umowę w zakresie Programu MultiSport, poprzez formularz zgody dostępny na platformie udostępnionej Klientowi, papierowy formularz zgody albo formularz na stronie www.kartasportowa.pl bądź też, dzwoniąc na infolinię pod numerem (22) 242 42 42 albo wysyłając maila z treścią zgody na adres zgody@benefitsystems.pl.

6.         Odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Karty lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją tego Użytkownika z Programu MultiSport. W takiej sytuacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Benefit Systems SA w celu realizacji usług w ramach Programu MultiSport oraz zablokowanie Karty nastąpi z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy skutkuje jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego udziału w Programie MultiSport osoby towarzyszącej oraz dzieci zgłoszonych przez tego Użytkownika do Programu.

7.         W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera.

8.         Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.

9.         Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona podmiotu współpracującego z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.

10.     Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu, w którym się znajduje w tym w szczególności z korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.

11.     W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).

12.     Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu lub dotyczących zamówionych lub nabytych Kart.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems infolinia@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

13.     Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.

14.     Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.

15.     Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.

16.     Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej Benefit Systems SA. w zakładce: Regulamin.