Regulamin Produktu MultiLife

Regulamin korzystania z produktu w ramach Programu MultiLife

§ 1 Postanowienia ogólne

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkowników w ramach aplikacji mobilnej MultiSport, której właścicielem jest Benefit Systems, służącej m.in. do potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z usług Obiektu (za pomocą Mobilnej Karty, bez konieczności okazywania Karty w wersji plastikowej z chipem), weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz korzystania z usług dostępnych w Aplikacji w ramach Programu MultiLife; zasady korzystania z Aplikacji określa odrębny „Regulamin Aplikacji MultiSport” dostępny w odpowiedniej zakładce Aplikacji.
2. Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl.
3. Produkt, Produkt MultiLife – imienny Produkt wydany przez Benefit Systems uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife, które są dostępne dla Produktu. Produkt jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Produktu).
4. Klient - podmiot, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiLife lub z Programu MultiSport.
5. Partner – oznacza podmiot świadczący na podstawie umowy z Benefit Systems usługi w ramach Programu MultiLife na rzecz Użytkowników.
6. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej.
7. Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług wellbeingowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla Produktu MultiLife określony jest na Stronie internetowej.
8. Program MultiSport – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiSport. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart określony jest na Stronie internetowej.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Strefa Użytkownika– zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu; zasady korzystania ze Strefy Użytkownika określa odrębny „Regulamin Strefy Użytkownika” dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl.
11. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.benefitsystems.pl.
12. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Produktu na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Zasady korzystania z Produktu

1. Wydawcą Produktu jest Benefit Systems. Produkt można otrzymać jedynie za pośrednictwem Benefit Systems (lub innej spółki z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którą Benefit Systems zawarła umowę o współpracy).
2. Produkt upoważnia Użytkownika w okresie jego ważności do korzystania z usług Benefit Systems i Partnerów wskazanych dla Produktu na Stronie internetowej.
3. Produkt jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Obrót Produktem w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabroniony. Niedozwolone jest korzystanie z Produktu przez Użytkownika w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednego Produktu MultiLife albo tylko jednej Karty MultiSport.
4. Zamawianie Produktu oraz udział w Programie MultiLife jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą zgłoszenia siebie oraz innych Użytkowników uprawnionych do udziału w Programie MultiLife (tj. osób towarzyszących).
5. Użytkownik, który jest Pracownikiem i który zgłosił siebie do Programu MultiLife, może zgłosić innych Użytkowników (tj. osoby towarzyszące) wyłącznie do udziału w Programie MultiLife, natomiast nie może ich zgłosić do udziału w Programie MultiSport, chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Klientem.
6. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie MultiLife w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem. W celu rezygnacji z Programu MultiLife Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub z Benefit Systems na dane kontaktowe podane w § 4 ust. 4 poniżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę.
7. Rezygnacja z udziału w Programie MultiLife w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie zawartej z Klientem powoduje dezaktywację Produktu Użytkownika z końcem tego okresu rozliczeniowego, w którym została zgłoszona rezygnacja przez Użytkownika. W przypadku, jeżeli Rezygnacja z udziału w Programie MultiLife jest dokonywana przez Użytkownika, który jest Pracownikiem, jest ona jednoznaczna z jednoczesną rezygnacją z udziału w Programie MultiLife przez innych Użytkowników zgłoszonych przez tego Użytkownika będącego Pracownikiem do Programu MultiLife (tj. osób towarzyszących), chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Klientem.
8. Fakt uzyskania dostępu przez osobę nieuprawnioną do Produktu należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems na adres: bok@benefitsystems.pl.
9. Benefit Systems ma prawo do dezaktywacji Produktu w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (lub przez innych Użytkowników zgłoszonych przez tego Użytkownika) lub w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za udział w Programie MultiLife dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji Produktu, w przypadku stwierdzenia jej używania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, informowany jest Użytkownik oraz Klient.

§ 3 Zasady dostępu do usług w ramach Programu MultiLife

1. Użytkownik, który zgłosi się do Programu MultiLife, otrzyma przed początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego na adres e-mail podany podczas zgłoszenia numer Produktu MultiLife (Produkt nie jest wydawany w postaci tradycyjnej plastikowej karty).
2. Aktualny zakres usług w ramach Programu MultiLife jest dostępny na Stronie internetowej.
3. W celu skorzystania z usług, które są dostępne on-line w ramach Programu MultiLife, Użytkownik powinien zarejestrować się i zalogować w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji, podając w formularzu rejestracyjnym numer Produktu MultiLife (oraz inne dane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym „Regulaminie Strefy Użytkownika” dostępnym w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl lub „Regulaminie Aplikacji MultiSport” dostępnym w odpowiedniej zakładce Aplikacji).
4. W przypadku, jeżeli Użytkownik już jest zarejestrowany w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji, powinien zalogować się do swojego konta w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji i dodać w odpowiednim polu numer Produktu MultiLife (oraz ewentualnie inne dane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym „Regulaminie Strefy Użytkownika” dostępnym w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl lub „Regulaminie Aplikacji MultiSport” dostępnym w odpowiedniej zakładce Aplikacji). Po poprawnym dodaniu numeru Produktu MultiLife, Użytkownik otrzyma dostęp do usług w ramach Programu MultiLife.
5. Nie jest możliwe korzystanie z usług, które są dostępne on-line w ramach Programu MultiLife, bez posiadania przez Użytkownika konta w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji. Korzystanie ze Strefy Użytkownika lub z Aplikacji odbywa się na odrębnych zasadach określonych w „Regulaminie Strefy Użytkownika” dostępnym w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl lub „Regulaminie Aplikacji MultiSport” dostępnym w odpowiedniej zakładce Aplikacji. Ponadto, niektóre usługi dostępne w ramach Programu MultiLife mogą być świadczone na rzecz Użytkowników na podstawie odrębnych regulaminów określonych przez Benefit lub Partnerów, o czym Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
6. Rezygnacja przez Użytkownika z posiadania konta w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji umożliwiającego korzystanie z usług dostępnych on-line w ramach Programu MultiLife nie oznacza rezygnacji z udziału w Programie MultiLife. W celu rezygnacji z udziału w Programie MultiLife Użytkownik powinien postępować zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu.
7. Użytkownik może korzystać z Produktu MultiLife na nie więcej niż 4 urządzeniach (komputer, tablet, telefon, itd.), tj. może logować się do swojego konta w Strefie Użytkownika lub w Aplikacji umożliwiającego korzystanie z usług dostępnych on-line w ramach Programu MultiLife z nie więcej niż łącznie 4 różnych urządzeń.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems reklamacje w związku z korzystaniem z Programu MultiLife lub Produktu (w tym zamówieniem Produktu). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems: reklamacje@benefitsystems.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Produkt MultiLife”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Produktu oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, w zależności od tego, w jaki sposób otrzymał reklamację, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Benefit Systems informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit Systems informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit Systems nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie informacje związane z korzystaniem z Programu MultiLife lub Produktu można otrzymać pisząc na adres e-mail: bok@benefitsystems.pl lub listownie na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „bok – Produkt MultiLife” lub dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiLife na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiLife. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
6. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie numeru Produktu przed nieuprawnionym dostępem.
7. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu. Ponadto, informacja o zmianie treści Regulaminu, jak i zestawienie zmian Regulaminu zostaną opublikowana na Stronie internetowej. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Programie MultiLife w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem (w tym celu Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub z Benefit Systems na dane kontaktowe podane w ust. 4 powyżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę). Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na Stronie internetowej w zakładce: Regulamin.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.