Regulamin Programu MultiSport

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU MULTISPORT

1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems SA zawarł umowę o współpracy.
2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
6. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu MultiSport (osób towarzyszących i dzieci). Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”). Rezygnacja z Programu MultiSport oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej z Klientem.
7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.
8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.
14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
16. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
17. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.


Regulamin obowiązujący od 26.12.2020

§ 1 Postanowienia ogólne

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkowników w ramach aplikacji mobilnej MultiSport, której właścicielem jest Benefit Systems, służącej m.in. do potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z usług Obiektu (za pomocą Mobilnej Karty, bez konieczności okazywania Karty w wersji plastikowej z chipem), weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz korzystania z usług dostępnych w Aplikacji w ramach Programu MultiLife; zasady korzystania z Aplikacji określa odrębny „Regulamin Aplikacji MultiSport” dostępny w odpowiedniej zakładce Aplikacji.
2. Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl.                                                                                                                                                                              3. Dokument tożsamości – dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez Dokument tożsamości przyjmuje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Użytkownika zawierającego dane osobiste tego Użytkownika wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel.
4. Produkt, Produkt MultiLife – imienny Produkt wydany przez Benefit Systems uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife, które są dostępne dla Produktu. Produkt jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Produktu).
5. Karta MultiSport, Karta – imienna karta wydana przez Benefit Systems uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport, które są dostępne dla danego typu Karty. Karta może mieć formę tradycyjną w postaci plastikowej karty z chipem zawierającej podpis Użytkownika lub formę elektronicznego zapisu w Aplikacji, zwaną dalej „Mobilną Kartą”.
6. Klient - podmiot, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiSport lub z Programu MultiLife.
7. Obiekt - obiekt, w którym świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport.
8. Partner – oznacza podmiot świadczący na podstawie umowy z Benefit Systems usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport na rzecz Użytkowników, z których korzystanie jest możliwe za okazaniem Karty (w tym Mobilnej Karty) i Dokumentu tożsamości albo Mobilnej Karty z Potwierdzoną Tożsamością.
9. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej.
10. Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług wellbeingowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla Produktu MultiLife określony jest na Stronie internetowej.
11. Program MultiSport – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiSport. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart określony jest na Stronie internetowej.
12. Regulamin – niniejszy regulamin.
13. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.benefitsystems.pl.
14. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Karty na zasadach określonych w Regulaminie.
15. Potwierdzona Tożsamość – funkcjonalność Aplikacji potwierdzająca weryfikację tożsamości Użytkownika. W celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości Użytkownik powinien przeprowadzić proces weryfikacji tożsamości zgodnie z „Regulaminem Aplikacji MultiSport” dostępnym w odpowiedniej zakładce Aplikacji. Użytkownik może przeprowadzić weryfikację tożsamości w większości Obiektów. W celu potwierdzenia, czy dany Obiekt przeprowadza weryfikację tożsamości, Użytkownik powinien przed wizytą w Obiekcie sprawdzić to na Stronie internetowej w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”.

§ 2 Zasady korzystania z Karty

1. Wydawcą Karty jest Benefit Systems. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem Benefit Systems (lub innej spółki z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którą Benefit Systems zawarła umowę o współpracy).
2. Karta upoważnia Użytkownika w okresie jej ważności do korzystania z usług Obiektów Partnerów wskazanych dla danego typu Karty na Stronie internetowej.
3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót Kartą w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabroniony. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty MultiSport albo tylko jednego Produktu MultiLife.
4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu. Wymóg podpisu na Karcie nie dotyczy Mobilnej Karty.
5. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą zgłoszenia siebie oraz innych Użytkowników uprawnionych do udziału w Programie MultiSport (np. osób towarzyszących, dzieci, młodzieży lub seniorów).
6. Użytkownik, który jest Pracownikiem i który zgłosił siebie do Programu MultiSport, może zgłosić innych Użytkowników (np. osoby towarzyszące, dzieci, młodzież lub seniorów) do udziału w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife, chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Klientem.
7. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie MultiSport w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem. W celu rezygnacji z Programu MultiSport Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub z Benefit Systems na dane kontaktowe podane w § 4 ust. 4 poniżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę.
8. Rezygnacja z udziału w Programie MultiSport w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie zawartej z Klientem powoduje dezaktywację Karty Użytkownika z końcem tego okresu rozliczeniowego, w którym została zgłoszona rezygnacja przez Użytkownika. W przypadku, jeżeli Rezygnacja z udziału w Programie MultiSport jest dokonywana przez Użytkownika, który jest Pracownikiem, jest ona jednoznaczna z jednoczesną rezygnacją z udziału w Programie MultiSport oraz w Programie MultiLife przez innych Użytkowników zgłoszonych przez tego Użytkownika będącego Pracownikiem do Programu MultiSport oraz do Programu MultiLife (np. osób towarzyszących, dzieci, młodzieży lub seniorów), chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Klientem.
9. Fakt zgubienia, zniszczenia, kradzieży. itd. Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems na adres: bok@benefitsystems.pl.
10. Karta jest własnością Benefit Systems. Benefit Systems ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (lub przez innych Użytkowników zgłoszonych przez tego Użytkownika) lub w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za udział w Programie MultiSport dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej używania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia utraconej Karty, np. Karty pozostawionej w Obiekcie, informowany jest Użytkownik oraz Klient.

§ 3 Zasady dostępu do Obiektów

1. Przed skorzystaniem z usług dostępnych w Obiekcie, Użytkownik jest zobowiązany do okazania w recepcji Obiektu Karty (w tym Mobilnej Karty) i Dokumentu tożsamości albo Mobilnej Karty z Potwierdzoną Tożsamością (Użytkownik może okazać Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością w większości Obiektów; informacja o tym, czy dany Obiekt honoruje Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością znajduje się w wyszukiwarce Obiektów na Stronie internetowej lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”).
2. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie Dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty. Użytkownik do ukończenia 18 roku życia jest ponadto zobowiązany zgłosić w recepcji Obiektu (za wyjątkiem Obiektu basenowego), że jest osobą niepełnoletnią i okazać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Obiekcie.
3. W niektórych Obiektach Użytkownik jest zobowiązany dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera.
4. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług Obiektu w przypadku niespełnienia przesłanek opisanych w niniejszym Regulaminie, regulaminie Aplikacji lub w zasadach działania Obiektu Partnera, określonych przez Partnera, w szczególności:

a) gdy dane na Karcie lub dane wyświetlane w Aplikacji na Mobilnej Karcie będą niezgodne z danymi z Dokumentu tożsamości;
b) gdy Użytkownik nie posiada ze sobą Karty i jednocześnie nie korzysta z Mobilnej Karty;
c) gdy Użytkownik nie posiada Dokumentu tożsamości i jednocześnie nie korzysta z Potwierdzonej Tożsamości w Aplikacji.

5. Anulowanie wizyty w Obiekcie przez Użytkownika wymaga poinformowania o tym pracownika Obiektu.
6. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z zasadami działania obiektów Partnera, które zostaną przedstawione Użytkownikom przez Partnerów lub będą dostępne na podstronach Partnerów prezentowanych na Stronie internetowej w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”.
7. Pracownik Benefit Systems (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty (lub Mobilnej Karty oraz Mobilnej Karty z Potwierdzoną Tożsamością) z Dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty używanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania Obiektu Partnera, w tym w szczególności regulaminu Obiektu, oraz do korzystania z Obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Na warunkach określonych w zasadach działania Obiektu danego Partnera, Partner może być upoważniony do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu, która to kaucja może nie podlegać zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
9. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc oraz ewentualnej rezerwacji miejsca – jeżeli taka usługa jest dostępna u Partnera (np. zajęcia grupowe).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems reklamacje w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub Karty (w tym zamówieniem Karty). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems: reklamacje@benefitsystems.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, w zależności od tego, w jaki sposób otrzymał reklamację, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Benefit Systems informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit Systems informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit Systems nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie informacje związane z korzystaniem z Programu MultiSport lub Karty można otrzymać pisząc na adres e-mail: bok@benefitsystems.pl lub listownie na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „bok – Karta MultiSport” lub dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
6. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
7. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu. Ponadto, informacja o zmianie treści Regulaminu, jak i zestawienie zmian Regulaminu zostaną opublikowana na Stronie internetowej. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Programie MultiSport w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem (w tym celu Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub z Benefit Systems na dane kontaktowe podane w ust. 4 powyżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę). Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na Stronie internetowej w zakładce: Regulamin.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2020 r.